מיסוי בקפריסין - מס בגין הכנסות אישיות

רמת הכנסה שיעור המס % סכום המס € מצטבר €
0 – 19.500 0
19.501 – 28.000 20 1.700 1.700
28.001 – 36.300 25 2.075 3.775
36.301 – 60.000 30 7.110 10.885
Over 60.000 35

העברה עלויות העברה

רכישת נכס - שטר קניין

כאשר עסקת מכר נחתמת, העברת הבעלות על הנכס היא תהליך פשוט שניתן לביצוע באמצעות משרד רישום המקרקעין הקפריסאי. בדרך כלל התהליך מבוצע באופן אישי, או על ידי אדם המחזיק בייפוי כוח (עורך דין). כל עסקת רכישת נדל"ן על ידי זרים מחייבת אישור ממועצת השרים. כמו כן, על רוכשים זרים לספק הוכחות לעסקת העברת מטבע חוץ.

מדובר בהליך פורמלי בלבד שאינו מהווה בעיה עבור רוכשים זרים מהימנים. חוזה המכר חייב להיות מוצג בכתב, ובכדי להגן על זכויות קונה הנכס יש לרשום את החוזה במשרד רישום המקרקעין המחוזי תוך שישים יום ממועד חתימתו. שטר המכר החדש יופק על שם הקונה ויתועד בארכיון הרשויות.

עלויות העברה

€1 – €85,0003%
€85,000 – €170,0005%
€170,000>8%

עלויות ההעברה מחושבות באותו אופן שבו הן מחושבות עבור עסקאות בשוק הנכסים המשני, דהיינו, בכל פעם ששטר הנדל"ן מועבר מבעלים אחד למשנהו. עלויות ההעברה אינן משולמות כלל במקרה של העברת בעלות על נכס דלא ניידי בגינו יש לשלם מע"מ. במקרים בהם ההעברה אינה כפופה לתשלום מע"מ, עלויות העברת הקרקע יופחתו ב-50%. פטור זה תקף עד ה-

עמלת ביול

עמלת ביול הינה תשלום חד פעמי המשולם תוך 30 יום ממועד חתימת חוזה רכישת הנכס בקפריסין, לצורך רישום העסקה ברשות המיסים. עמלת ביול בגין רכישת נכס בקפריסין הינה בגובה 0.15% כאשר העלות הכוללת הינה עד €170,000, ו-0.20% כאשר העלות גבוהה מ-€170,000. ה- €5000 הראשונים פטורים מעמלה זו. על כן, בעת רכישת נכס בקפריסין תשלמו שני סוגי מיסים - עמלת העברה (מס בגין העברת זכות בעלות), ועמלת ביול.

CAPITAL GAINS אישיות

שיעור מס בגין רווחי הון

עבור רווחי הון לאחר הפחתת ערך הנכס נכון ל- 1.1.1980, או עלות הרכישה לאחר 1.1.1980, תוך התאמה בגין אינפלציה, שיעור המס הינו 20%.

פטורים לכל משך החיים בגין רווחי הון ממכירת נכסי דלא ניידי הינם כלהלן:

כל העברה של נכס דלא ניידי: €17.086
העברת קרקע חקלאית: €25.629
העברת בית פרטי: €85.430

מס בגין רכוש דלא ניידי

הבעלים הרשום של הנכס כפוף לתשלום מס שנתי בגין רכוש דלא ניידי המחושב על פי ערך השוק של הנכס החל מ-1 בינוארst1980. גובה המס שישולם מחושב על ידי רשות המיסים ויבוסס על ערך הבית נכון ל-1980 ועל השמות שעל "תעודת הרישום של רכוש דלא ניידי". נכסים המוערכים בסך הנמוך מ-€12,500 פטורים ממס. אם אותו הנכס רשום על שני שמות, התשלום יחושב על פי מחצית ערך 1980.

ערך הנכס 1.1.1980שיעור % מס מצטבר
Up to 40.0000.6240
40.001-120.0000.8880
120.001-170.0000.91.330
170.001-300.0001.12.760
300.001-500.0001.35.360
500.001-800.0001.59.860
800.001-3.000.0001.747.260
Over 3.000.0001.9

הערכת שווי נכס בקפריסין

סוכנות הנדל"ן "La Maison" והשותפים המוסמכים שלנו הינם אנשים מקצוע מורשים המבצעים הערכות שווי של מגוון סוגי רכוש דלא ניידי בקפריסין. הסיבות העיקריות להזדקק להערכת שווי בקפריסין:

  • לפי דרישת בנק לצרכי מימון
  • להערכת השווי ההוגן של נכס, כקונה או מוכר בעסקה
  • מסיבות רגולטוריות לפי דרישות רואה החשבון
  • מסיבות מיסוי בעת ניהול מו"מ על הערכת השווי עם רשויות המס
  • במקרה של חילוקי דעות בחלוקת נכס, גירושין, העברות נכסים, חוק הגנת הדייר, וכו'.

הערכה רשמית של שווי נכס תכלול:

  • ערך השוק וערך מכירה כפויה של נכס
  • התייחסות למאפיינים המשפטיים והפיזיים של הנכס ופוטנציאל עתידי
  • כל מידע נוסף שהבעלים עשוי לדרוש לצורך מילוי הדרישות הספציפיות בגינן נדרשה ההערכה

Compare listings

לְהַשְׁווֹת
error: Content is protected !!